gototopgototop

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Admissions Requirement

เริ่มต้นอนาคตที่เหนือกว่า สู่ความสำเร็จระดับสากล


คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
2. สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ
3. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
4. สถาบันการศึกษาของผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ
5. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือขัดขวางต่อการศึกษา
6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่นเพราะความประพฤติ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (ติดต่อขอรับได้ ณ สถานที่สมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.bu.ac.th/occasion/pre-online_admission/)
2. สำเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. สำเนาผลคะแนนสอบ O-Net คะแนนสอบ GAT/PAT (เฉพาะผู้สมัครในโครงการคัดเลือก Admission GAT/PAT)

สมัครออนไลน์!
http://www.bu.ac.th/occasion/pre-online_admission/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02 350 3500 ต่อ 1582 – 1588
โทร. 02 249 5132-6 (สายตรง)

วิทยาเขตรังสิต
9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 02 902 0299 ต่อ 2411 – 2417

www.bu.ac.th
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.facebook.com/bamgkokuniversity
http://twitter.com/BUCreative

เริ่มต้นอนาคตที่เหนือกว่า สู่ความสำเร็จระดับสากล

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

2. สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ

3. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

4. สถาบันการศึกษาของผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ

5. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือขัดขวางต่อการศึกษา

6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่นเพราะความประพฤติ

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (ติดต่อขอรับได้ ณ สถานที่สมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.bu.ac.th/occasion/pre-online_admission/)

2. สำเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

5. สำเนาผลคะแนนสอบ O-Net คะแนนสอบ GAT/PAT (เฉพาะผู้สมัครในโครงการคัดเลือก Admission GAT/PAT)

 

สมัครออนไลน์!

http://www.bu.ac.th/occasion/pre-online_admission/

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02 350 3500 ่อ 1582 – 1588 

โทร. 02 249 5132-6 (สายตรง)

 

วิทยาเขตรังสิต

9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร. 02 902 0299 ต่อ 2411 – 2417

 

www.bu.ac.th

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.facebook.com/bamgkokuniversity

http://twitter.com/BUCreative